opc_loader
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden - de notenfabriek

Art. 1 Toepassingsgebied

Behoudens schriftelijke overeenkomst die ervan zou afwijken, zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle tussen de verkoper en de koper afgesloten verkoopovereenkomsten. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van de notenfabriek.
 

Art. 2 Offertes, bestellingen en orderbevestigingen

Offertes, in welke vorm ook gedaan door de verkoper, zijn slechts rechtsgeldig nadat ze schriftelijk door de verkoper werden bevestigd. Documenten overgemaakt door de verkoper bij de offertes en o.a. inlichtingen met betrekking tot de capaciteit en het vermogen zijn slechts bindend na aanvaarding door schriftelijke bevestiging.
 

Art. 3 Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen of productgegevens  betreffende gewicht, afmetingen, enz. op de website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

Art. 4 Prijs

Alle prijzen en bijkomende kosten zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik van de levering. De koper dient hierop de BTW te betalen alsmede taksen. De prijzen op de website zijn in euro en inclusief 21% BTW. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Indien tussen de datum van het aangaan van de verkoopovereenkomst, de orderbevestiging en de datum van levering, om welke reden ook de prijzen zouden gestegen zijn, zal de verkoper het recht hebben om deze prijsstijging aan de koper door te rekenen. Indien deze verhoogde prijs de overeengekomen prijs met meer dan 10% overschrijdt, heeft de koper het recht om de overeenkomst te verbreken. Voor bestellingen < € 1.210,00 incl. BTW worden evenwel € 30,00 incl. BTW behandelingskosten aangerekend.
 

Art. 5 Betalingen

Behoudens andersluidend beding, zijn alle leveringen van de verkoper betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Wissels en cheques worden alleen aanvaard als betalingsmiddel mits uitdrukkelijke voorafgaande overeenkomst doch alle kosten ervan blijven alleszins ten laste van de koper. Een betaling wordt slechts beschouwd als uitgevoerd wanneer de rekening van de verkoper effectief wordt gecrediteerd. Bij laattijdige betalingen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, dit met een minimum van € 50,00. Daarnaast zal een conventionele rente worden aangerekend van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 

Art. 6 Leveringen

De verkoper zal de koopwaren afleveren op het door de koper opgegeven en overeengekomen adres. Het risico voor verlies en beschadiging gaat op de koper over op het ogenblik van de overhandiging van de goederen aan de vervoerder.

De leveringstermijnen, zoals bepaald in de bestelling of in de orderbevestiging, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor de verkoper. Bij eventuele vertraging zal de koper in afwijking van art. 1610, 1611 B.W. geen recht hebben op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen zoals gevallen van overmacht (zie art. 10) schorsen onze leveringsverplichting. In zulk geval zal de leveringstermijn zolang als nodig uitgesteld worden.
 

Art. 7 Aanvaarding van het materiaal, garantie, zichtbare en verborgen gebreken

§1. De koper heeft het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden terug te zenden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde koopwaar is afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de notenfabriek heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de notenfabriek. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van deze paragraaf. Met inachtneming van deze bepalingen, draagt de notenfabriek er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag (exclusief de berekende verzendkosten) aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.


§2. De notenfabriek garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de verkoopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde materiaal. De garantietermijn van komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De notenfabriek is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van het materiaal.

Klachten betreffende zichtbare gebreken en de conformiteit van het verkocht materiaal dienen ten laatste twee dagen na ontvangst van het materiaal ingediend te worden en dit door middel van een aangetekend en gemotiveerd protest, vooraleer het materiaal op enigerlei wijzen in gebruik werd genomen. Daarbij dient aangetoond dat de zichtbare gebreken en/of de niet- conformiteit aanwezig waren op het ogenblik van levering. In geen geval mag een dergelijke klacht voor de koper een voorwendsel zijn om de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de zes weken vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de acht werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De verkoper verbindt er zich enkel toe de door hem als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen of te herstellen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade zoals depannage, immobilisaties, personenongevallen of schade aan goederen van de koper of derden, enz. In geen geval kan het indienen van een klacht betreffende gebrekkige producten aan de koper het recht geven om het contract te verbreken.
 

Art. 8 Eigendomsoverdracht en voorbehoud

In afwijking van art. 1583 B.W. komt verkoop slechts tot stand en gaat de eigendom slechts over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, de hoofdsom zowel als eventuele renten en schadevergoedingen.
 

Art. 9 Uitdrukkelijk ontbindend beding

Indien blijkt dat de koper één van zijn verplichtingen onder huidige of andere overeenkomst met de verkoper niet nakomt of er risico bestaat dat deze verbintenissen niet door hem zullen nagekomen worden zelfs wanneer deze verbintenis nog niet opeisbaar is geworden, zal de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, ontbonden zijn en dit ten laste en ten nadele van de koper met eenvoudige mededeling per aangetekend schrijven door de verkoper en dit onverminderd zijn recht om schadeloosstelling te vorderen voor de geleden schade. In voormeld geval verbindt de koper er zich toe de gebreken onmiddellijk terug te sturen en dit ten laatste binnen de 48 uur na ontvangst van de aangetekende brief. De koper machtigt de verkoper ertoe in dat geval het materieel in bezit te nemen zonder andere rechtsvorm. Bovendien heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de koopprijs onverminderd het recht betaling te eisen voor de meerdere bewezen schade.
 

Art. 10 Overmacht

De verkoper is bevrijd van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht, waaronder begrepen worden, ongevallen, oorlog, stakingen, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand, daden van de overheid, weersomstandigheden, en in het algemeen alle mogelijke belemmeringen dit tot gevolg hebben de uitvoering van deze overeenkomst te vertragen of ernstig te bemoeilijken.
 

Art. 11 Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij de notenfabriek, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de notenfabriek. Deze gegevens worden echter niet verstrekt aan derden. De notenfabriek respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Meer info over ons privacybeleid: https://www.denotenfabriek.be/privacy/

Art. 12 Geschillen

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de woonplaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij de verkoper, optredend als eiser, verkiest zijn vordering in te stellen voor enig welke andere Belgische rechtbank.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via https://ec.europa.eu/odr/.
Wij behouden evenwel ons recht om geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.